Privacyverklaring

Bandtransport Europe B.V., gevestigd aan Molenwerf 12, 1911 DB  Uitgeest (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Bandtransport Europe B.V.
Molenwerf 12
1911 DB  Uitgeest
Nederland

Tel: +31 251 319119
www.bandtransporteurope.nl

Functionaris Gegevensbescherming: de heer Jeroen Al.
E-Mail: j.al@bandtransporteurope.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bandtransport Europe B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van onze producten en/of diensten, van personen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en van personen die bij ons bedrijf in dienst zijn. Wij gebruiken alleen die gegevens die u aan ons verstrekt en die noodzakelijk zijn voor administratie en een correcte afhandeling van aanvragen en levering van orders.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bandtransport Europe B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Van personen jonger dan 16 jaar die bij ons als vakantiekracht of stagiair werken worden alleen die persoonsgegevens verzameld, die daarvoor wettelijk noodzakelijk zijn. Toestemming van de ouder / voogd is voor jongeren onder de 16 jaar noodzakelijk om bij Bandtransport Europe B.V. te mogen werken.
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.al@bandtransporteurope.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
  Van personen die bij Bandtransport Europe in loondienst zijn verwerken wij het Burgerservicenummer om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bandtransport Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bandtransport Europe B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en personeelsadministratie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bandtransport Europe B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bandtransport Europe B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bandtransport Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Klantgegevens : 7 jaar na afhandeling van de laatste order / factuur : wettelijke termijn
Leveranciers : 7 jaar na de laatste afgeronde opdracht : wettelijke termijn
Medewerkers : 7 jaar na uitdiensttreding : wettelijke termijn

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bandtransport Europe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bandtransport Europe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bandtransport Europe B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bandtransport Europe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.al@bandtransporteurope.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bandtransport Europe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bandtransport Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via j.al@bandtransporteurope.nl.